Gündem
Giriş Tarihi : 18-02-2022 17:42   Güncelleme : 18-02-2022 17:42

GIDA YARDIM PAKETİ ALIMI CİZRE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA YARDIM PAKETİ ALIMI CİZRE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA YARDIM PAKETİ ALIMI CİZRE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


  

 

 Adı

:

 Adresi

:

 Telefon ve faks numarası

:

 İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 Adı

:

 Niteliği, türü ve miktarı

:

 Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

 Süresi/teslim tarihi

:

 İşe başlama tarihi

:


 İhale (son teklif verme)
tarih ve saati

:

 İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve
yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile
ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

5. Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.

İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif
fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen
isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 


 

GIDA YARDIM
PAKETİ ALIMI 

CİZRE
BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


GIDA YARDIM PAKETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve
yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile
ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve
bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve
bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

5. Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.

İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif
fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen
isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

.